Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Meer informatie over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en over privacy kunt u vinden op de websites van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be), de Europese overkoepelende organisatie, de European Data Protection Board (link TBD) en de gegevensbeschermingsautoriteit van de instellingen van de Europese Unie, de European Data Protection Supervisor (https://edps.europa.eu). De relevante wetgeving waarnaar dit document meestal verwijst, wordt “GDPR” genoemd. Dit is de Europese regelgeving “Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”, evenals de relevante nationale wetgevingen die deze wet verder vervolledigen.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

VIPC BVBA – Koenraad Rosseel
Poperingseweg 323
8908 Vlamertinge
West-Vlaanderen, België
BE0715.769.631
privacy@vipc.be

“Wij”, “ons” of “onze” betekent VIPC BVBA, met maatschappelijke zetel te Poperingseweg 323 – 8908 Vlamertinge – België en met ondernemingsnummer BE0715.769.631 worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website (www.vipc.be).

Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.

Onze website, www.vipc.be, is eigendom van en wordt beheerd door VIPC BVBA. De website wordt gehost door Belgianhosting, Ter Kassei 35 – 8560 Wevelgem – België en met ondernemingsnummer BE0864.571.985.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met Uw rechten als individu, gelieve dan contact op te nemen met ons per via privacy@vipc.be ter attentie van de Privacy Officer. Wenst u liever per post contact opnemen, hierboven vindt u onze adresgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Email via de website www.vipc.be

Een betrokkene kan van op de website een aanvraag tot informatie of support verzenden via email. De verstrekte persoonsgegevens worden gestockeerd met het oog op het beantwoorden van de vraag tot informatie of de vraag tot support. Sommige aanvragen kunnen ook, voor zover dit nodig is om een antwoord te bieden op de vraag, doorgegeven worden aan derde partijen die een contract hebben met VIPC BVBA om deze gegevens enkel te gebruiken met het oog op deze verwerking.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Belgianhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Onze webhosting provider heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Google Analytics

Wij verzamelen automatisch persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik en het verbeteren van de website. VIPC BVBA heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst met Google waarbij cookies geplaatst worden voor het verzamelen en analyseren van data over het gedrag van bezoekers van de website www.vipc.be.

Volgende maatregelen werden genomen om de privacy van de betrokkene zoveel mogelijk te waarborgen:

 • de gebruikersinformatie is geanonimiseerd door maskering van he laatste octet van het IP-adres;
 • ‘gegevens delen’ (met derden) voor online adverteren, afhandelen van verschuldigde commissies, … werd uitgezet;
 • er wordt geen gebruik maakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De betrokkene kan verzameling van sommige van deze gegevens op verschillende vermijden en uitzetten. Dit kan

 • via de cookie instellingen op de website (zie cookiebeleid op onze website);
 • via zijn browser cookie instellingen (zie cookiebeleid op onze website);
 • via de browser add-on van Google om geen informatie door te sturen naar Google Analytics (zie cookiebeleid op onze website).

Het bedrijf achter de Google analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google, Inc is onderdeel van Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Meer informatie kan men vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, http://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://www.google.com/analytics/.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? En hoe lang houden we ze bij?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en verzamelen en verwerken persoonsgegevens via onze website voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming van een eventuele overeenkomst met u;
 • om producten waarvan wij vermoeden dat het uw interesse heeft weer te geven op de website;
 • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie;

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens (verworven via mail afkomstig van de website) verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek (informatie over) producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor dit doel. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. VIPC BVBA zal hiertoe de nodige verwerkingsovereenkomsten afsluiten met desbetreffende partijen.

VIPC BVBA kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Onze website heeft links naar sociale media die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten als individu

Op grond van de geldende nationale en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek via mail of post. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs (of vergelijkbaar bewijs) mee te sturen  zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u. Indien u ons een kopie van uw identificatiebewijs toestuurt, gelieve dan uw rijksregisternummernummer en eventuele foto onherkenbaar te maken.

Recht op inzage

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van VIPC BVBA. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Voor België vindt u op de site van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanpassingen aan de Privacy policy

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Consulteer deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Al er wijzigingen met impact aangebracht worden, zal hier op meer opvallende manier kennis van gegeven worden op de website.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 31/12/2018.

MENU